ریتم آهنگ

انتشار دهنده

انتشار دهنده به نام پنل های آکوستیک پخشایشگر شناخته می شوند. وظیفه اصلی آن انتشار امواج صوتی است. بیشتر از موادی به جنس سلول بسته ساخته می شوند و برای اینکه کارایی بالاتر داشته باشند از محاسبات خاصی بهره میگیرند.

پخش کننده ها امواج صوتی را که از سطوح بازتاب می شوند را بصورت تصادفی پخش می کنند و با استفاده از آن در پخش مستقیم و متمرکز جلوگیری می شود. با تغییر جهت امواج صداهایی که بازتاب می شوند شنونده ها این احساس را پیدا می کنند که موج های صدا از جهت های مختلف بصورت یکسان به گوش آنها می رسد. بنابراین کیفیت نهایی صدا بهبود می یابد. پخش کننده های صدا در علم آکوستیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به این علت که بازتاب ها و اکوهای مستقیم و متمرکز که همواره مشکل ساز می باشند را از بین برده و همینطور پخش کننده ها باعث می شوند صدا در یک محیط بسته بلندتر از آنچه هست به نظر بیاید. پخش کننده ها در آکوستیک سازی جایگزین و یا مکمل بسیار خوبی برای جذب کننده ها می باشند چرا که آنها در واقع انرژی را از بین نمی برند و می توانند بدون اینکه در صدا تاثیر منفی داشته باشند بازتاب های مزاحم را کاهش می دهند.

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش